Privacyverklaring
& Cookiebeleid

CWK Security BV, gevestigd aan Vloeiveld 5 5126 RE te Gilze, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens:
CWK Security BV
Vloeiveld 5
5126 RE Gilze
0162 700 511
https://www.cwk-security.nl

Wilco Kokkelkorn is de Functionaris Gegevensbescherming van CWK Security bv. Hij is
te bereiken via wilco@cwk-security.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
CWK Security bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op
deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders
of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij

raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen,
om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder
ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met
ons op via wilco@cwk-security.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
CWK Security bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- CWK Security bv verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht
zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
CWK Security bv neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat
daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CWK Security bv) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
CWK Security bv bewaart persoonsgegevens van klanten niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, en niet langer
dan wettelijk verplicht is.

Delen van persoonsgegevens met derden
CWK Security bv verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

CWK Security bv gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is
een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in
de browser van uw computer, tablet of smartphone. CWK Security bv gebruikt cookies
met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze
cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen
optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we
op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies
en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld
adverteerders en/of de sociale mediabedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door CWK Security bv en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om
de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een
ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar wilco@cwk-security.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een
kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw

pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

CWK Security bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in
te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via
de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
CWK Security bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
frontoffice via frontoffice@cwk-security.nl